Algemene voorwaarden Allins.

In de laatste paragraaf een toevoeging op de algemene voorwaarden met betrekking tot de te leveren diensten.

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Opdrachtgever: de wederpartij van Allins. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Allins.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Allins gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Allins verrichtte handelingen.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met Allins verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk in het aanbod anders is aangegeven.
 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Allins en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. De door Allins gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 3 maanden, tenzij anders overeengekomen.
 2. Allins is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 3 maanden aan Allins wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Allins zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Allins niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

 1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door de opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Allins gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Allins van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 3. Tenzij anders overeen gekomen geldt een aanbetaling van 25% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet van de website. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.
 4. Facturering van onderhoudskosten, hosting en domeinnaam gebeurt per jaar vooraf en zal worden gefactureerd volgens contractdatum. Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.
 5. Een maand na facturatie (nazorgfase) wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie onderhoudscontracten.
 6. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 30 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Allins aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 8. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft. 9. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15,00. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 5. Onderhoud van de website en onderhoudscontracten

 1. Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig onderhoudscontract voor een bestaande website.
 2. Met onderhoud van de website wordt bedoeld:
  – Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website.
  – Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina’s. Wijzigingen aan de teksten worden éénmalig uitgevoerd mits binnen 1 week aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie. In alle andere gevallen worden  de kosten op uurbasis aan de klant doorberekend.
  – Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk. Update van website Content Management Systeem en onderdelen indien van toepassing, mitst deze geplaatst zijn door Allins.
 3. Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 30 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.
 4. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is 1 maand voor het einde van de contractdatum.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal. Exacte data voor het opleveren van het materiaal worden vastgelegd in de offerte en zijn geldig wanneer de offerte als opdrachtbevestiging ondertekend is door de opdrachtgever.
 2. Allins mag de website van de opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit. De gebruikelijke vorm hiervoor is een kleine link in de footer van de website met de tekst: ‘Realisatie: Allins’. Daarnaast wordt er een portfolio afbeelding op www.allins.nl geplaatst met daaronder een korte omschrijving van het project.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Allins zal zich naar beste inspannen om de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken. Webdesign is een creatief proces waarbij de uiteindelijke opgeleverde vorm en functies met de best mogelijke inspanning door Allins zullen worden nagestreefd.
 2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Allins steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Allins aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Allins worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Allins zijn verstrekt, heeft Allins het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Allins is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Allins kenbaar behoorde te zijn.
 5. Allins zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen en moet op tijd de benodigde data aanleveren. Indien de opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
 6. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft Allins het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Allins hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
 7. Indien door Allins of door Allins ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever vrijwaart Allins voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 8. Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien Allins op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Allins worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Allins. Allins is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Allins de opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
 4. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Allins van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 9. Duur en beëindiging

 1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 1 maand. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.
 2. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 3. Allins kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Allins gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 4. Allins heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Allins niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Allins zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Allins kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 10. Levering en levertijd

 1. De in de getekende overeenkomst genoemde opleverdatum zal worden aangehouden met eventuele aanpassing van die datum bij overeengekomen meerwerk en/of het te laat aanleveren van data door de opdrachtgever.
 2. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de website af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de website of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 11. Copyright

 1. Alle aan Allins verstrekte digitale of andere media worden aan opdrachtgever terug gegeven als deze dat wenst.
 2. Alle door Allins ontwikkelde websites en promotiematerialen kunnen door Allins voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.
 3. Mocht er gebruik zijn gemaakt van Open Source Oplossingen kan hier nimmer copyright op de geleverde source code rusten.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Allins en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
 2. De aansprakelijkheid van Allins zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

Artikel 13. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Allins gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. Allins is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Allins geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 14. Diverse bepalingen

 1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Allins kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de webpagina: www.allins.nl. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
 4. Allins heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 15. Derden

 1. Allins is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Allins doorgevoerd.
 2. Allins is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

 1. De opdrachtgever is verplicht de benodigde gegevens met betrekking tot de website, domeinnaam en hosting door te geven aan Allins. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
 2. De door Allins vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
 3. Door Allins of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Allins.

Artikel 17. Privacy bepalingen

 1. Uw persoonsgegevens worden door Allins slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en/of hosting aan te vragen. Daarnaast ook voor de administratie van Allins. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Allins verstrekt informatie als naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

Overige bepalingen en dienst voorwaarden

Website pakket

Deze voorwaarden gelden specifiek voor het product “Allins website pakket”.
Op alle producten en/of diensten van Allins zijn naast de specifieke diensten voorwaarden altijd de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Website pakket is inclusief:

 • Eerste gesprek – Persoonlijk of telefonisch, afhankelijk van onderlinge afstand.
 • Opstellen van een offerte waarin gedetailleerd staat weergegeven welke afspraken er zijn gemaakt en aan welke eisen uw website moet voldoen bij het ontwikkelen van de website.
 • Bouwen van de website op basis van WordPress CMS systeem.
 • Ontwerpen van de website lay-out, volledig naar uw wens.
 • Verwerken van door u aangeleverd content (afbeeldingen/teksten).
 • Realiseren van de website.
 • Basis – contactformulier  met daarin: Naam, e-mailadres, telefoonnummer en opmerkingenveld. Het contactformulier wordt gekoppeld aan uw e-mailadres wat betekent dat u de ingevulde gegevens in uw mailbox ontvangt.
 • Plaatsen van max 10 pagina’s. Het is mogelijk om een onbeperkt aantal pagina’s te plaatsen, deze dient u dan zelf te wijzigen en/of toe te voegen via CMS.
 • Dynamisch menu, bijvoorbeeld kleurverandering bij muis-over.
 • Handleiding waarin stap-voor-stap staat beschreven hoe het CMS systeem werkt.
 • Hulp voor het gebruik van de CMS via e-mail bij oplevering van de website, tot maximaal een maand na oplevering van de website.
 • Plaatsen van aangeleverde inhoud op maximaal 10 pagina’s.
 • Publiceren van de website.

Indien het bovenstaande nog niet voldoet aan uw wensen, zal in overleg een nieuwe totaalprijs bespreekbaar zijn.

Vermelding van “Realisatie: Allins” met een link naar www.allins.nl is standaard. Deze vermelding zal discreet getoond worden onderaan de website.
In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk deze vermelding weg te laten tegen een meerprijs van €100,00 euro (excl. BTW)

Indien het eerste gesprek in een straal van 15 kilometer vanaf Stadskanaal plaatsvindt zullen er geen extra kosten in rekening worden gebracht. Hier buiten geldt een kilometervergoeding van € 0,30 excl. BTW per kilometer.

Betaling geschied in 2 gelijke termijnen, waarbij de eerste factuur 10 dagen na goedkeuring van de offerte verstuurd zal worden. De tweede na oplevering, tenzij anders overeengekomen.

Op het moment van publiceren zal de website goed functioneren:

 • Op computers met beeldformaten vanaf 1024 x 786 pixels.
 • Op alle gangbare browsers, waaronder Internet Explorer (vanaf IE8), Safari en Google Chrome.

Om een goede werking van de website te garanderen, is afname van hosting en onderhoud bij Allins gebruikelijk. In overleg kan in uitzonderlijke gevallen hiervan afgeweken worden. Het gevolg is dan dat Allins niet verantwoordelijk is voor het blijven functioneren van de website na een garantietermijn van 30 dagen.
De hosting zal eens per jaar gefactureerd worden. Deze zal steeds automatisch met een jaar worden verlengd, tot wederopzegging.

Een goede communicatie is nodig om een project af te kunnen ronden binnen een redelijke termijn. Allins heeft hierbij de plicht om e-mails binnen een termijn van 1 week te beantwoorden. Gewoonlijk zal dit binnen enkele dagen zijn.

Tenslotte gaat de opdrachtgever bij aangaan van de overeenkomst er mee akkoord dat het project (website, logo en bedrijfsnaam) gebruikt kan worden voor marketing doeleinden van Allins.

Website onderhoud pakket

Deze voorwaarden gelden specifiek voor het product “Website onderhoud pakket”.
Op alle producten/diensten van Allins zijn naast de specifieke voorwaarden, altijd de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Dit complete onderhoudspakket kan alleen worden toegepast op websites die gerealiseerd zijn door Allins.
Om een goede werking van de gemaakte website te blijven garanderen, is het afnemen van onderhoud standaard.
Het website onderhoud pakket is inclusief:

 • Upgraden CMS-Systeem
  Voor ieder CMS-systeem worden regelmatig updates/upgrades vrijgegeven.
  De ontwikkelaars van deze systemen brengen hiermee verbeteringen aan in het systeem, waardoor steeds meer mogelijkheden ontstaan en het systeem goed, snel en zonder fouten blijft werken.Deze upgrades zijn ook nodig om de website incl. het CMS-Systeem goed te laten functioneren bij nieuwe PHP-versies (programmeertaal) welke door de hosting worden toegepast.
  Deze upgrades zullen bij afname van dit pakket ook op uw website doorgevoerd worden. Dit zal enkele keren per jaar zijn.
 • Code aanpassen aan nieuwe browserversies
  Regelmatig komen er nieuwe browserversies, waarbij het voorkomt dat sommige onderdelen van websites niet meer worden weergegeven zoals het bedoeld is. Soms zijn er dan een paar kleine aanpassingen in de code van de website nodig, maar soms zijn er grotere aanpassingen nodig om dit op te lossen. 3/4 keer per jaar zal gecontroleerd worden of de website nog goed wordt weergegeven in alle browsers en worden zo nodig aanpassingen gemaakt.
 • Inhoud opschonen
  Met het CMS-Systeem is het erg gemakkelijk om zelf de inhoud van de website te plaatsen/wijzigen. Vaak wordt hierbij overbodige code door het systeem geplaatst, wat ten koste gaat van de laadtijd van de website en van de duidelijkheid voor zoekmachines. 2 keer per jaar zal de inhoud nagelopen worden om deze qua code weer op te schonen, maar ook zal zo nodig de inhoud op een nettere/overzichtelijkere manier aangepast worden, dit zal dan altijd in overleg gebeuren.
 • Back-up
  Het kan voorkomen dat u per ongeluk de inhoud van de website verwijderd heeft. Met een recente back-up kan de website weer hersteld worden.
  Minimaal 1 keer per jaar zal er een complete back-up van de website gemaakt worden, zodat de website, inclusief alle geplaatste inhoud, gemakkelijk weer terug gezet kan worden.

Dit onderhoudspakket wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar en zal steeds automatisch worden verlengd met 1 jaar tot wederopzegging. De opzegtermijn voor het onderhoudspakket bedraagt 1 maand voor het verlopen van de contractdatum.

Hosting en domeinnaam

Standaard wordt uw hosting pakket afgeleverd met 2GB schijfruimte, 20 GB dataverkeer, max. 1 e-mailadres.
Indien u afwijkende wensen heeft die niet aansluiten bij het standaard hosting pakket dan kan er tegen een meerprijs een ander hostingpakket voor u samengesteld worden. Daarnaast is het uiteraard ook mogelijk om een of meerdere domeinnamen te registreren.
Allins is afhankelijk van een derde partij en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor storingen van onze partners, de opgegeven gegarandeerde uptime is 99%.